Oczyszczalnia ścieków w Racocie Rozbudowa oczyszczalni ścieków

  • Okres realizacji: 2019 - 2020
  • Adres: Racot, gmina Kościan, pow. kościański
  • Powierzchnia: 13895 m2
  • Inwestor: Gmina Kościan
  • Projekt: -
-

Oczyszczalnia ścieków w Racocie

24 stycznia 2019 r. podpisaliśmy umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Inwestycja zrealizowana będzie do sierpnia 2020 r. w ramach działania 4.3 "Gospodarka wodno - ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Rozbudowa oczyszczalni związana jest z planowanym zwiększeniem ilości przyjmowanych ścieków surowych z Qdśr= 600 m3/d do Qdśr= 820 m3/d, poprawą istniejącego stanu technicznego, wprowadzeniem nowych technologii oczyszczania ścieków oraz rozbudową o nowe węzły technologiczne zapewniające stabilność pracy oczyszczalni ścieków.

Projekt w Racocie zakłada powstanie nowoczesnej oczyszczalni mechaniczno - biologicznej z podwyższoną redukcją związków biogennych w systemie przepływowym. Inwestycja składać się  będzie z:

  • nowoczesnego układu przyjęcia i transportu ścieków (wraz ze stopniem mechanicznego oczyszczania),
  • reaktora biologicznego oczyszczania ścieków,
  • węzła gospodarki osadowej oraz obiektów towarzyszących (stacja dmuchaw, stacja dozowania reagentów, zbiornik wody technologicznej i komora pomiarowa ścieków oczyszczonych).

W ramach przedmiotu zamówienia, przebudujemy również budynek socjalno - administracyjny, wykonamy  niezbędne przyłącza oraz ciągi komunikacyjne i drogi.

więcej

andrzej siwek

Andrzej Siwek

dyrektor ds. realizacji inwestycji

 

Lokalizacja inwestycji

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni