Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Koninie po fazie rozruchu

Od rozpoczęcia modernizacji "Stacji Uzdatniania Wody" w Koninie minął już rok. W tym czasie udało nam się wprowadzić szereg zmian, które można już dostrzec.

W I etapie firma podzieliła zakres prac na 3 fazy: rozruch mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny.

W trakcie rozruchu mechanicznego sprawdziliśmy poprawność montażu urządzeń i rurociągów technologicznych oraz ich gotowość do prowadzenia czynności rozruchowych.

Następnie w fazie hydraulicznej prowadziliśmy próby hydrauliczne kaskad napowietrzających oraz  komory reakcji. Podobne działania uczyniliśmy w zakresie filtrów pośpiesznych wraz ze zbiornikiem wody czystej i urządzeń do płukania filtrów: dmuchawy i pompy płuczącej.

Po uzyskaniu wymaganego stopnia natlenienia wody i potwierdzeniu braku w niej czynników bakteriologicznych, skierowaliśmy ją na filtry pośpieszne. Następnie powędrowały do zbiornika wody czystej nr 2., skąd wodę kierowano do przelewu i odbiornika, jaką jest rzeka Warta.

Po uruchomieniu całego ciągu technologicznego poczynając od kaskad napowietrzających do zbiornika wody czystej nr 2 przystąpiliśmy do fazy rozruchu technologicznego, w trakcie której prowadzi się filtrację wody w filtrach pośpiesznych wraz z wykonywaniem czynności eksploatacyjnych w samych filtrach. Raz w tygodniu prowadzimy płukanie filtrów w trybie płukania powietrzem i wodą płuczącą.

Prowadzona w takim trybie eksploatacja wstępna układu, pozwoliła na redukcję parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych w wodzie uzdatnionej do poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 07.12.2017 roku.

Dla przepływu sumarycznego 100 m3/h w 3 pracujących filtrach uzyskaliśmy odpowiednie parametry dnia 15.06.2020, dzięki czemu już 25.06.2020, po wdrożeniu algorytmu automatycznej pracy i płukania filtrów, pobraliśmy próbki wody uzdatnionej do określenia 45 parametrów rozliczeniowych zdefiniowanych w przywołanym powyżej Rozporządzeniu.

Rozruch technologiczny będzie kontynuowany do momentu osiągnięcia wydajności ok.200 m3/h dla każdego z 3 zmodernizowanych filtrów. Po uzyskaniu maksymalnej wydajności tych filtrów możliwe będzie wyłączenie z eksploatacji starych filtrów, a następnie przystąpienie do ich modernizacji.

więcej

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Koninie po fazie rozruchu

Galeria

ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni